logó

Kalmár Design Kft.
Budapest 1161 Rákóczi u. 115.

Home E-mail küldés

(+36) 30 240 56 01

Műhely: Budapest 1161 Rákóczi út 115.


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

BEVEZETÉS

A Kalmár Design Kft. Budapest 1161 Rákóczi u. 115. Adószám: 25444672-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-275574 (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
www.kalmardesign.hu,

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
www.kalmardesign.hu/adatvedelem.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

A Kalmár Design Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kalmár Design Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő elérhetőségei:
Postacím: Budapest 1161 Rákóczi u. 115.
Telefonszám: +36 30 240 5601
E-mail: info@kalmardesign.hu

WEB OLDALUNK TULAJDONSÁGAI

 1. A weboldalunkon nem történik e-kereskedés, nem kérnek, nem rögzítenek adatokat, ezért szükségtelen adatbiztonsági SSL vagy TLS réteg (https) alkalmazása.
 2. Weboldalunknak nincs Hírlevél küldő szolgáltatása.
 3. Külföldi adattovábbítás nem történik.
 4. Weboldalunk, csupán az azokról kezdeményezett, felénk irányuló e-mailek küldését teszik kényelmessebbé, a feladó levelező alkalmazásának, levélküldő ablaka megnyitásával.
  Elektronikus aláírásunk nincs, tárhelyszolgáltatónk levélküldő szerveréről küldött e-mailjeink STARTTLS biztosági szintűek.
 5. A weboldalainkon szereplő partnerek: fizetős/ingyenes szolgáltatások, illetve kizárólag kölcsönösségen alapuló megnevezettek.
 6. A kalmardesing.hu weboldalon a különleges dizájnú bútorok fényképeit, a tervező beleegyezésével, (cég)nevének és elektronikus elérhetőségének feltüntetésével jelenítjük meg.
 7. Weboldalunk fejlesztője, szerkesztője, webmester: Fülöp László Ferenc fulop.laszlo@digikabel.hu.
  Adatokhoz nem fér, adatot nem kezel.

FACEBOOK OLDALUNKON:

www.facebook.com/kalmardesign
cégünk bemutatkozása, a termékek és szolgáltatások ismertetése történik.
Az itt kezelt adatok köre a személyes adatokon túl a felhasználó nyilvános profilképe is lehet.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

ADATKEZELÉSEK

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen, vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Weblapunk tulajdonságából adódik a kezelt védendő adatok - szűk - köre:

 • a feladók e-mail címei,
 • a magán személyektől fogadott e-mailekben szereplő - önkéntesen megadott - érzékeny adatok.
 • További, a számlázáshoz szükséges adatokat, személyesen, telephelyeinken kell megadni.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat Az adatkezelés célja
  e-mail cím Bejelentkezés, kapcsolattartás
  Vezeték-és keresztnév Kárpitosbútor gyártás esetén, a megrendeléshez, a vásárláshoz, és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
  Telefonszám Időpont egyeztetés, kapcsolattartás, kárpitosbútor gyártás esetén a késztermék átvétellel, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
  Számlázási név és cím kárpitos bútorgyártás esetén A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
  Szállítási név és cím kárpitosbútor gyártás esetén A házhoz szállítás lehetővé tétele.
  Aláírás kárpitos bútorgyártás esetén Papíralapú iratokon.

 2. A kárpitos bútorgyártás számlái a Kulcs-Szoft Számítástechnika Nyrt. offline módon üzemelő, elektronikus számlázó programmal készülnek. A számla elekronikus adatbázist kizárolag telephelyünk számítógépe tartalmazza. Itt találhatók a kinyomtatott számlák másodpéldányai is. A számla kiegyenlítés lehet készpénz, vagy átutalás.
  A számlák átadása ügyfeleinknek, személyesen, telephelyünkön történik.
 3. Az érintettek köre: valamennyi e-mailt küldő és/vagy tevékenységi körünkben számlajogosult személy.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
  • számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
  • A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
  • a kárpitosbútor gyártáshoz kapcsolódó, termékszállítási szerződésekkel, azok előkészítésével kapcsolatos e-maileket, a személyes adatokkal együtt, a jótállási és szavatossági idő elteltével, egyebként 2 év után töröljük. Az érdeklődő e-maileket, kérésre azonnal töröljük.
 5. Az e-mailek és az azokban lévő adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, kizárólagosan, a szakma szerinti vezető.
 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  Postai úton: 1155 Budapest Mentő utca 6. 2/5. címen,
  Telefonon: +36 30 240 5601 számon,
  E-mailben: info@kalmardesign.hu e-mail címen.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

 1. Könyvelő:
  Acco-Account Kft.
  1162. Budapest Muzsika utca 71.
  Adószám:12086768-2-42
  Kizárólag papír alapú könyvelői számlapéldányokat kap. Csak a számlákon szereplő adatokhoz fér hozzá: név/lakcím, cégnév/székhelycím, cégszám/adószám, bankszámla szám, aláírások. A rábízott adatok gondos kezelése, védelme az ő felelősége.
 2. Kárpitosbútor gyártás - esetenkénti - fuvarozó partnere
  a szállítási név, cím, telefonszám adatokhoz hozzáfér. A rábízott adatok gondos kezelése, védelme az ő felelősége.
 3. Tárhelyszolgáltató:
  T-Systems Magyarország Zrt.
  1117 Budapest, Budafoki út 56.
  Cégjegyzékszám: 01 10 044852
  Postacím: 1519 Budapest Pf. 320
  Adószám: 12928099-2-44
  A nála átmenetileg tárolt adatok (e-mailek) fizikai helye, az adatokhoz nem fér hozzá.
 4. Adatokat más harmadik félnek nem adunk ki. Reklámokat nem küldünk sem a megismert e-mail, sem a megismert postai címükre.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Kalmár Design Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Kalmár Design Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Kalmár Design Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Kalmár Design Kft. az adatkezelés során megőrzi
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.
Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weblap: https://naih.hu

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK


 • az Európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Üdvözöljük honlapunkon

Welcome to our web page

barokk fotel
A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete.

*
Ez az adatvédelmi nyilatkozat a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

*
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

*
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

*
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

*
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

*
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

*
Az adatkezelés céljai szempontjából a személyes adatoknak megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”).

*
Minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék („pontosság”).

*
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

*
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

*
Szolgáltatásaink igénybe vételéhez köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését/kozmetikai kezelését teljesíteni.

*
A jogszabályok biztosítják ügyfeleink számára, az adataihoz való: hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledés, korlátozás, adathordozás, tiltakozás, közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozás jogát.

*
Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

*
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

*
Ha Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

*

HTML5 CSS3 valid ikon
©kalmardesign.hu.